Home3 lepingutingimused

AS Go3 Baltics vaatajakaardi üüri- ja abonemendilepingu tüüptingimused alates 25.04.2018 (enne 25.04.2018 sõlmitud lepingute puhul kehtivad uued tingimused alates 25.05.2018).

1. Mõisted

Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

Home3 – AS Go3 Baltics, registrikood 10308880, posti- ja klienditeenindusaadress Pärnu mnt 67A, 10134 Tallinn, juriidiline aadress Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, telefon
6 989 000, e -post: info@home3.ee;

Kaart – seade, mis koos sobiliku Vastuvõtjaga moodustab dekodeerimisüksuse ja võimaldab Kliendil vastu võtta kodeeritud teleprogramme;

Kaardi Hooldustasu – Kaardi kasutamise eest makstav tasu, mille suurus sätestatakse Hinnakirjas;

Vastuvõtja – Seadmete hulka kuuluv digitaalne satelliidi kaudu edastatava teleprogrammi signaali vastuvõtja;

Vastuvõtuõigused – tele- ja raadioprogrammide vastuvõtu õigus, mis antakse Kliendile satelliidi kaudu tema Kaardile vastavate andmete laadimisega;

Seadmed – Kliendile Eritingimustes sätestatud tingimustel müüdud või kasutamiseks antud Vastuvõtuõiguste saamiseks vajalik riistvara;

Abonemenditasu – Vastuvõtuõiguste eest Eritingimustes sätestatud tingimustel makstav tasu, mille suurus sätestatakse Hinnakirjas;

Eritingimused – Lepingu esilehel sätestatud tingimused;

Tüüptingimused – käesolevad Lepingu tingimused;

Hinnakiri – Home3 kehtiv hinnakiri (kättesaadav aadressil www.home3.ee ja Home3 klienditeeninduses);

Soodustus – Lepingus märgitud allahindlus (soodustus), mida Klient sai seoses Lepingu sõlmimisega teatud Sidususperioodiks või muudel kindlatel tingimusel, sh, kuid mitte ainult Abonemenditasu allahindlus või muu soodustasu, Hinnakirjast odavama hinnaga või tasuta omandatud Seadmed;

Sidususperiood – Lepingus sätestatud tähtaeg, mille kestel kehtivad Kliendile Soodustusega seotud eritingimused;

Liitumistasu – tasu Lepingu sõlmimise ja Kliendi teleprogrammide vastuvõtusüsteemi sisselülitamise eest;

Pakett – Eritingimustes kokku lepitud või samaväärsete teleprogrammide valik;

Privaatsuspõhimõtted – kirjeldab Home3 Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtteid;

Volitatud Esindaja – isik, kellel on õigus sõlmida Home3 nimel Klientidega lepinguid;

Pool(ed) – Klient ja/või Home3, koos või eraldi.

2. Üldsätted

2.1. Käesolevad Tüüptingimused reguleerivad Home3 ja Kliendi vahelist õigussuhet seoses Kaardi üüri ja abonemendiga. Vastuolu korral Tüüptingimuste ja Lepingu eritingimuste vahel kohaldatakse eritingimuse sätteid. Home3 esindaja tiražeeritud allkiri Home3 väljastatud Lepingul või muul dokumendil on võrdne originaalallkirjaga.

2.2. Kliendiks võib olla vähemalt 18-aastane Eestis püsivat elukohta (välismaalase puhul elamisluba) omav füüsiline isik.

2.3. Kliendile edastatava informatsiooni saadab Home3 Kliendi Lepingus märgitud aadressil. Kontaktandmete muutumisest kohustub Klient Home3 klienditeenindust koheselt kirjalikult informeerima. Kliendi uut aadressi hakatakse kasutama
hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates Kliendilt sellekohase kirjaliku teate Home3 klienditeenindusele laekumisest.

3. Kaardi ja Seadmete omandiõigus ja kasutamine

3.1. Kaart on Home3 omand. Kliendil on Kaardi kasutamise õigus Lepingus sätestatud tingimustel.

3.2. Home3 klienditeenindus saadab Kaardi tähitud postisaadetisega Kliendile pärast seda, kui Klient on tasunud kokkulepitud Liitumistasu ja ettemakse ja Home3 klienditeenindus on kätte saanud Kliendi poolt allkirjastatud Lepingu ühe eksemplari.

3.3. Kaarti võib kasutada vaid Kaardiga ühtse dekodeerimisüksuse moodustavas Home3 poolt heakskiidetud VideoGuard Vastuvõtjas. Home3 klienditeenindus ja Volitatud Esindajad on vastavalt informeeritud ning teavad, millised Vastuvõtjad on Home3 poolt heakskiidetud ja töötavad VideoGuard süsteemis.

3.4. Lepingus märgitud Paketi vastuvõtmiseks peab Klient paigaldama Kaardi Vastuvõtjasse ning aktiveerima Kaardi vastavalt Kaardiga kaasa antud juhendile. Kaardi kasutamise, sh õige paigaldamise eest Vastuvõtjasse vastutab Klient ainuisikuliselt.

3.5. Home3 klienditeenindusel on õigus igal ajal pärast mõistliku tähtajaga etteteatamist nõuda Kaardi tagastamist selle asendamiseks teise Kaardiga.

3.6. Kaarti võib kasutada ainult Lepingus sätestatud või selle alusel muudetud Paketi individuaalseks vastuvõtmiseks Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil.

3.7. Klient on kohustatud hoidma Kaarti heaperemehelikult ja tagama Kaardi säilimise ning nõuetekohase kasutamise ja hoidmise. Klient on kohustatud teatama Kaardi kaotusest, vargusest, kahjustumisest ja rikkest Home3 klienditeenindusele kirjalikult koheselt pärast vastavast asjaolust teadasaamist ning tagastama kahjustatud ja/või puudusega Kaardi Home3
klienditeenindusele koheselt, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

3.8. Kaardi kahjustamise, kaotamise või varguse korral, samuti kui Klient rikub Lepingus sätestatud Kaardi kasutamise või tagastamise tingimusi, on Home3l õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi Hinnakirjas märgitud summas ja kahju hüvitamist ulatuses, mida leppetrahv ei katnud ning/või Leping üles öelda.

3.9. Kliendil on õigus nõuda puudusega, kaotatud või varastatud Kaardi asendamist. Home3 väljastab Kliendile parandatud või asendatud Kaardi võimaluse korral 5 tööpäeva jooksul arvates Kliendilt Kaardi kaotuse või varguse kohta teate saamisest või puudusega Kaardi Home3le laekumisest.

3.10. Kaardi asendamisel on Home3`l õigus nõuda Kliendilt Hinnakirjas sätestatud Kaardi asendustasu, välja arvatud, kui Kaart on puudusega, mille eest vastutab tootja. Kaardi asendamine ei vabasta Klienti Kaardi Hooldus- ja Abonemenditasu maksmise kohustusest ega pikenda Sidususperioodi tähtaega, välja arvatud, kui Kaart on puudusega, mille eest vastutab
tootja. Asendatud Kaart loetakse samaks Lepingu objektiks.

4. Seadmete omandiõigus ja kasutamine

4.1. Lepinguga müüb Home3 Vastuvõtuõiguste kasutamiseks vajalikud Seadmed Kliendile, kui Pooled ei ole kokku leppinud üksnes Seadmete kasutamises Lepingu perioodi vältel. Klient kohustub tasuma Home3 le Seadmete kokkulepitud ostuhinna ja võtma Seadmed vastu.

4.2. Seadmed on Home3 omandis kuni Seadmete ostuhinna täieliku tasumiseni Kliendi poolt ja/või Sidususperioodi lõppemiseni, s.h. Tüüptingimuste punktis 9.5 toodud erisuste alusel. Seadmete omand läheb Kliendile üle ostuhinna täieliku tasumisega. Seadmete osalise või täieliku hävimise riisiko läheb Kliendile üle Seadmete üleandmisel Kliendile ning Seadmete hävimine või kadumine ei vabasta Klienti Lepingus sätestatud kohustuste kohasest täitmisest. Home3 ei osta Kliendile müüdavaid Seadmeid tagasi.

4.3. Klient on kohustatud kasutama Seadmeid heaperemehelikult kuni Seadmete omandiõiguse Kliendile üleminekuni või Seadmete kasutuskokkuleppe korral nende Home3le tagastamiseni.

4.4. Lepingu ülesütlemisel sõltumata ülesütlemise alustest on Klient kohustatud tasuma Home3le koheselt, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul Lepingu Lõppemisest kõik selleks hetkeks tasumata Seadmete ostuhinna osamaksed. Kui Klient ei maksa Seadmete ostuhinda ettenähtud ajaks, on Home3l õigus nõuda Seadmed Kliendi valdusest välja. Home3l ei ole kohustust tagastada tasutud osamakseid.

4.5. Klient on kohustatud tagama, et tal on olemas kõik vajalikud (sh hoone omaniku ja/või majandaja) nõusolekud Lepingu alusel Kliendi valdusesse antavate Seadmete paigaldamiseks ning nõuetekohane elektritoide Seadmete kasutamiseks. Home3 ei vastuta eeltoodud asjaoludest tulenevate võimalike negatiivsete tagajärgede eest.

4.6. Kliendile müüdavatele Seadmetele kehtib 2-aastane garantii. Kui Seadmel ilmneb puudus kehtiva garantiiaja jooksul, kohustub Klient pöörduma Home3 klienditeeninduse poole. Kui puudus on tingitud Seadmete valmistajast (tootmisviga) ning rikutud ei ole Seadmete hooldamise ja kasutamise korda, remonditakse või vahetatakse defektsed Seadmed garantiitööde korras Home3 koostööpartneri poolt garantiitingimustes sätestatud korras. Seadmete garantiitingimustega on Kliendil võimalik tutvuda Home3 klienditeeninduses. Kui Seadmete puudus ei ole tingitud Home3st või ei käi garantiijuhtumi alla, kohustub Klient kandma Seadmete puuduste kõrvaldamise kulud.

4.7. Klient kohustub Home3`le teatama Seadmete puudustest või mittevastavusest esimesel võimalusel.

5. Paketid

5.1. Kaart annab Kliendile Lepingus kindlaksmääratud Paketi Vastuvõtuõigused. Home3 l on õigus oma äranägemisel koostada Pakette ning levitada Vastuvõtuõigusi. Home3 poolt pakutavad Paketid ja teenused peavad vastama vähemalt tavapärastele kvaliteedinõuetele. Vastuvõtuõiguste tehnilised parameetrid on sätestatud spetsifikatsioonis, mis on kättesaadav Home3 klienditeeninduses ja kodulehel www.home3.ee. Home3 poolt pakutavate Pakettide ja teenuste kohta saab informatsiooni Home3 kodulehelt www.home3.ee.

5.2. Home3l on õigus teha ühepoolselt muudatusi Lepingus kindlaksmääratud Paketi sisus (teleprogrammide valikus) Lepingu muutmiseks ettenähtud korras (vt p. 10.1). Kliendi soovil tele- või raadioprogrammi avamisel ja/või Paketi muutmisel maksab Klient tasu vastavalt Hinnakirjale. Kui Home3 `st sõltumatute asjaolude tõttu muutub teenuste maht või Lepingu tingimused muutuvad ettekirjutuste või välismaiste õigusaktide tõttu (vääramatu jõud), kuid samuti kui lisanduvad uued teenused, ei käsitle Pooled seda Lepingu muutmisena Lepingu p.10.1. mõistes tingimusel, et:

– muudatus ei mõjuta teenuse ulatust ja mahtu enam kui 20%;
– kliendi jaoks ei olnud muutunud osa selleks huviks, miks leping sõlmida.

Juhul, kui kliendi jaoks on tegemist olulise huviga muutunud osa suhtes, kohaldub lepingu punkt 10.3.

5.3. Kui Klient on valinud Paketi, millega on kaasnenud Soodustus, ei või Klient Sidususperioodi jooksul ilma Home3 nõusolekuta esialgselt valitud Paketti muuta.

5.4. Kui kanalite valiku muudatuse tõttu on kanalite valikust välja jäänud rohkem kui 20% Kliendi valitud Paketti valimise hetkel kuulunud kanalitest ning neid ei asendata teiste samaväärsete kanalitega, on Kliendil õigus Leping ühepoolselt
Home3le esitatava kirjaliku avaldusega üles öelda vastavalt punktile 9.2.

5.5. Home3l on õigus peatada Kliendi Vastuvõtuõigused, kui esineb mõni elektroonilise side seaduse §-s 98 sätestatud eeldus (s.h Klient on hilinenud temale osutatud Vastuvõtuõiguste või osutatud teenuste eest tasumisega üle 14 päeva või
ületab temale kehtestatud krediidilimiiti; Klient on Vastuvõtjaga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava Kaardi või Seadme; Klient häirib Seadmete kasutamisega Home3 tööd või teisi Vastuvõtuõiguste kasutajaid; Vastuvõtuõiguste
piiramine on vajalik seadme või rajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks; Klient rikub oluliselt Lepingu tingimusi või piirang tuleneb seadusest) ning Klienti on eelnevalt teavitatud Vastuvõtuõiguse peatamisest, peatamise ajast ja põhjustest.

5.6. Home3 poolt osutatavate teenuste loetelu ja tasud on sätestatud Hinnakirjas. Teenuste kasutamiseks tuleb Kliendil pöörduda Home3 klienditeeninduse poole.

6. Intellektuaalse omandi õiguste kaitse

6.1. Leping annab Kliendile õiguse kasutada Kaarti üksnes isiklikeks vajadusteks enda majapidamises. Kaardi kasutamine rohkem kui ühes majapidamises, aga samuti Kaardi või selles sisalduva informatsiooni mis tahes moel võõrandamine, koormamine ning kolmandatele isikutele üleandmine (sh Kaardi kasutamine seadmes, mis võimaldab selle jagamist, mitmekordistamist või muul viisil Vastuvõtuõiguste kättesaadavaks tegemist kolmandatele isikutele; Vastuvõtuõiguste kasutamiseks vajaliku tarkvara dekodeerimine, kopeerimine või muutmine; Poolte vahel kokku leppimata programmidele või teenustele iseseisva juurdepääsu hankimine) on keelatud. Vastava keelu rikkumine on käsitletav Lepingu olulise rikkumisena.

6.2. Klient vastutab selle eest, et tema ise ega ükski kolmas isik ei kasuta Kliendi ainukasutusse antud Kaarti ega selles sisalduvat informatsiooni ja/või Vastuvõtjat vastuolus autoriõigusi ja muud intellektuaalset omandit reguleerivate õigusaktidega ega tee mis tahes toiminguid, mis on suunatud satelliidi kaudu edastatava teleprogrammi signaali ebaseaduslikuks vastuvõtmiseks ja/või selle võimaldamiseks. Klient on teadlik, et intellektuaalset omandit reguleerivates aktides sätestatud nõuete rikkumine toob kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse.

7. Tasud ja arvelduste kord

7.1. Kaardi Hooldus- ja Abonemenditasu ning muude Kliendi poolt Home3le tasutavate maksete ja tasude suurus kehtestatakse Hinnakirjas.

7.2. Lepingust tulenevad maksed ja tasud (sh Kaardi Hooldus- ja Abonemenditasu) maksab Klient ettemaksu põhimõttel Home3 poolt esitatavate arvete alusel ja neis märgitud tingimustel ja tähtajaks või vastavalt krediidiasutusega sõlmitud earve püsimakse teenuse lepingule. Maksete sagedus (periood) määratakse Lepingus. Lepingust tulenevad maksed ja tasud loetakse tasutuks alates maksesumma laekumisest arvel osundatud Home3 pangakontole. Arve (te) mittekättesaamine ei vabasta Klienti tähtaegse tasumise kohustusest. Kahtluse korral saab Klient arve suuruse kohta teavet Home3 klienditeenindusest (telefon 6 989 000).

7.3. Kui Klient viivitab Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega enam kui 14 päeva, on Home3l õigus peatada Kliendi Vastuvõtuõigused kuni võlgnevuse tasumiseni, nõuda Kliendilt punktis 7.4 viidatud makseviivitustrahvi ning
edastada Kliendi võlgnevuse kohta andmed Krediidiinfo AS -le ja/või muule maksehäirete andmebaasi töötlejale. Home3l on õigus anda pärast 120 päeva nõue sissenõudmiseks inkassoteenuseid osutavale isikule ning alustada täiendavalt viivise nõudmist 0,15% tasumata summast iga viivitatud päeva eest või lubada seda teha inkassol. Kui Kliendi viivitus on kestnud üle 45 päeva, on Home3l igal juhul õigus Leping etteteatamistähtajata üles öelda.

7.4. Klient on kohustatud tasuma Home3 le rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel, kui sellega kaasneb teenuse piiramine (peatamine), Kliendi poolt tasumata summade makseviivitustrahvi vastavalt Hinnakirjale ning hüvitama kõik võimalikud kaasnevad võlgnevuse sissenõudmisega ja Lepingu ülesütlemisega seotud kulud (sh õigusabi kulud ja inkasso tasu). Home3 on õigustatud nõudma Lepingujärgset viivist, makseviivitustrahvi muid võlgnevuse sissenõudmisega seotud tasusid ka pärast Lepingu lõppemist kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

7.5. Kui Klient soovib maksta Lepingujärgseid makseid e-arve püsimakse teenuse lepingu alusel, on Klient kohustatud vormistama krediidiasutusega kõik selleks vajalikud dokumendid ja tagama, et kohustuse täitmiseks vajalik rahasumma oleks õigeaegselt arveldusteks valitud pangakontol.

7.6. Kui Klient on tasunud Home3 le tasumata arvet või arveid ületava summa, käsitlevad Pooled seda ettemaksuna järgmiste perioodide kulude katteks, kui Klient ei esita kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldust enammakstud summa tagastamiseks. Lepingu lõpetamisel järele jäänud ettemaks kuulub Kliendile tagastamisele, kui Home3 ´l ei ole
Kliendi vastu Lepingust tulenevaid nõudeid. Ettemaksetelt ei või Klient nõuda intresse.

8. Vastutus

8.1. Home3 vastutab üksnes Lepingu tahtliku või raske hooletuse tõttu toimunud rikkumise korral, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti. Home3 ei vastuta Lepingu rikkumise eest mh juhul, kui rikkumise põhjustas vääramatu jõu asjaolu. Vääramatu jõu asjaoludena võivad esineda muuhulgas nt. tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, sõda, elektrienergia katkestus ja häired elektrivarustuses või satelliitsides, streik, liiklusummikud, seadmete füüsiline rikkumine kolmandate isikute poolt, rikked kolmandatele isikutele kuuluvates sidevõrkudes, teleprogrammi tootja või edastaja tegevus või tegevusetus, tugev vihma- või lumesadu, torm, äike või muud Poole tahtest sõltumatud asjaolud, mis muudavad võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmise Home3 ei vastuta ühtlasi Kliendile edastatavate programmide sisu ega nende vastavuse eest programmitootja saatekavale, kolmandate isikute teenuste sisu eest, Home3 poolt tarnimata Vastuvõtuõiguste saamiseks kasutatavate seadmete korrasoleku eest.

8.2. Kui Vastuvõtuõiguste kasutamine ei vasta kokkulepitud tingimustele Home3 süül, on Kliendil õigus kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, muu hulgas alandada hinda alates teavitamisele üle järgnevast tööpäevast, ning Home3 on kohustatud kõrvaldama rikked selleks vähima vajaliku aja jooksul.

8.3.Tüüptingimuste punktis 6.1. sätestatud Kliendi kohustuste rikkumisel on Home3`l õigus nõuda Kliendilt igakordse rikkumise eest leppetrahvi summas kuni 3 000 eurot ning kahjude hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata.

8.4. Lepingu oluliste rikkumiste eest võidakse Hinnakirjas ette näha leppetrahvi nõudmise õigust.

9. Lepingu tähtaeg ja lõppemine ja Vastuvõtuõiguste piiramine

9.1. Leping jõustub alates selle sõlmimisest ja kehtib tähtajatult.

9.2. Kliendil on õigus Leping igal ajal ilma etteteatamistähtajata üles öelda, teatades ülesütlemisest Home3le kirjalikult. Sidususperioodi jooksul Lepingu ülesütlemisel on Klient kohustatud kogu Soodustuse Home3le hüvitama s.o. tagasi maksma (v.a. kui Lepingu ülesütlemise aluseks on Home3 kohustuste oluline ja süüline rikkumine, Tüüptingimuste punktis 5.4. või 10.1. sätestatud asjaolu). Kui Klient ütleb Sidususperioodi ajal Lepingu üles Home3 poolse lepingumuudatuse tõttu, kohustub Klient üle andma Kaardi ja Seadmed või hüvitama Home3le Lepingu alusel Kliendile kasutada antud Seadmete maksumuse selles osas, mis ületab Seadmete tavapärast kulumist.

9.3. Home3l on õigus Leping ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda, kui Kliendi Vastuvõtuõigused on piiratud
elektroonilise side seaduse § 98 lõike 1 punktide 1–3 või 5 alusel ning piiramise alus ei ole ära langenud ühe kuu jooksul piirangu rakendamise aluse tekkimise päevast arvates.

9.4. Lepingu lõppemisel (sõltumata põhjusest) on Klient kohustatud tagastama töökorras Kaardi hiljemalt 5 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemisest. Kaardi tagastamine toimub Home3 poolt kehtestatud korras, mille tingimustega on võimalik tutvuda Home3 klienditeeninduses ja kodulehel www.home3.ee. Kaardi tagastamisega viivitamisel on Home3l õigus nõuda Kliendilt Kaardi Hooldustasu kõikide Kaardi tagastamisega viivitatud päevade eest.

9.5. Kliendil on õigus nõuda Vastuvõtuõiguste piiramist. Aega, mille kestel Vastuvõtuõigused on piiratud, ei arvestata Soodustusperioodi hulka ja Soodustusperiood pikeneb vastavalt. Kliendil on õigus Vastuvõtuõigusi piirata järgmiselt:

9.5.1. Hinnakirjas sätestatud tasu eest on Kliendil õigus piirata (s.h. peatada) Vastuvõtuõigusi soovitud mahus, teatades oma sellekohasest soovist, s.h. teenuse piiramise kestvusest ja mahust Home3le kirjalikult ette vähemalt 1 tööpäeva ning
selle aja jooksul on Kliendil ühepoolse avalduse alusel õigus piiramisest loobuda;

9.5.2. Hinnakirjas sätestatud tasu maksmata on Kliendil õigus ühel korral kalendriaastas piirata (s.h. peatada) Vastuvõtuõigused kuni 90 päevaks, teatades oma sellekohasest soovist Home3le kirjalikult ette vähemalt 1 tööpäeva.

9.6. Juhul kui piiramine toimub Kliendi taotluse alusel ning kui Vastuvõtuõigused on Soodustusperioodil olnud piiratud pikema aja vältel kui pool algse Soodustusperioodi pikkusest, on Home3l õigus nõuda kogu Soodustuse Home3`le üleandmist või hüvitamist (tagasi maksmist) ning /või lõpetada edasine Soodustus.

10. Muudatused Lepingus, Tüüptingimustes ja Hinnakirjas

10.1. Home3l on õigus teha Lepingus, Tüüptingimustes ja Hinnakirjas muudatusi, millest teatatakse Kliendile kirjalikult või Home3 veebilehel (www.home3.ee) vähemalt üks kuu ette. Informatsiooni muudatuste ja täienduste kohta saab Home3 veebilehelt (www.home3.ee), klienditeeninduselt (telefon 6 989 000) ja Volitatud Esindajatelt. Ühepoolse muutmise õigus hõlmab eelkõige juhte, mida lubavad õigusaktid (eelkõige elektroonilise side seadus), muuhulgas:

10.1.1. Hinnakirjas olevaid tasumäärasid ja muid Hinnakirjas fikseeritud tingimusi kui tasumäära või tingimuse kehtestamise ajaga võrreldes on muutunud mis tahes tasumäära või tingimuse kehtestamise aluseks olnud või tingimuse või tasumääraga seotud asjaolud (sh nt tarbijahinnaindeks, tööjõu- või muud sisendkulud, Teenuse ulatus, parameetrid või sisu jne) ja;

10.1.2. Tüüptingimusi juhul, kui selle tingib teatud valdkonna või Teenus(t)e tehniline või sisuline areng, sh teatud tehnilise lahenduse kasutamisest loobumine või selle muutmine, Klientidele Teenus(t)e kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomine või vajadus täpsustada Teenus(t)e osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid ja;

10.1.3. kõiki Tüüptingimusi juhul kui see on tingitud muudatustest õigusaktides või kohtupraktikas, riikliku institutsiooni otsusest, ettekirjutusest või jõustunud kohtuotsusest;

10.1.4 Kõiki Tüüptingimusi juhul, kui see toimub 2-aasta jooksul alates käesolevate tingimuste jõustumisest olukorras, kus Home3 kaasajastab ning lihtsustab Tüüptingimused tervikuna;

10.2. Home3l on õigus satelliidi kaudu muuta Vastuvõtjate tarkvara ja/või kodeerimissüsteemi, teatades muudatusest Kliendile ette Lepingu punktis 10.1 sätestatud korras. Nimetatud asjaolu ei käsitleta Lepingu muudatusena.

10.3. Kui Klient ei nõustu Lepingu, Tüüptingimuste või Hinnakirja muudatusega, on Kliendil õigus Leping vastava muudatuse jõustumise kuupäevani üles öelda, teatades ülesütlemisest Home3`le ette Tüüptingimuste punktis 9.2 sätestatud korras. Lepingu ülesütlemisel on Kliendil Tüüptingimuste punktis 9.2. sätestatud kohustused.

10.4. Pooled on kokku leppinud, et kui Klient ei ole Lepingut enne muudatuste jõustumist punkt 10.3 alusel üles öelnud, loetakse vastav muudatus Kliendi poolt aktsepteerituks.

10.5. Kliendil on õigus tellida/loobuda Home3 poolt pakutavatest pakettidest, lisakanalitest, lisateenustest, arvestades Lepingust ja lepingutingimustest tulenevaid piiranguid. Lepingu muutmine vormistatakse Kliendi avalduse saamise järgselt
kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

11. Muud sätted

11.1. Kõik Vastuvõtuõigustega ja Seadmetega seotud kaebused ja pretensioonid peab Klient esitama kas kirjalikult Home3 postiaadressil, e -posti teel aadressil info@home3.ee, elektrooniliselt Home3 kodulehel www.home3.ee või Home3 iseteeninduses www.minuhome3.ee 30 päeva jooksul arvates vastava asjaolu ilmnemisest ning 2 kuu jooksul, kui kaebus on seotud kliendi poolt ostetud Seadmetega. Kaebuse- või pretensiooni tähtaegse esitamata jätmise korral ei või Klient mittetähtaegselt teavitatud asjaolule tugineda. Home3 edastab vastuse Kliendi kaebustele ja pretensioonidele hiljemalt 15 päeva jooksul Kliendi poolt Home3le avaldatud elukoha- või meiliaadressile vastavalt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

11.2. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui Pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlused seadustega ettenähtud korras. Kohtusse pöördumise korral lahendab vaidlused esimeses astmes Harju Maakohus. Lepingu sisule kohaldatakse Eesti õigust.

11.3. Lepingule allakirjutamisega annab Klient Home3le nõusoleku Kliendi Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral edastada Kliendi ja tema võlgnevuse kohta andmed (kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, võlgnetav summa, viivitusse sattumise aeg, võlausaldaja jms) Krediidiinfo AS-ile, muule maksehäirete andmebaasi töötlejale ja/või võlgnevusi käsitlevatele isikutele ning nõudeõiguse loovutamise puhul uuele võlausaldajale. Andmed edastatakse vastavas maksehäirete andmebaasis avaldamise eesmärgil. Võlgnevuse likvideerimisel on Kliendil õigus
nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist.

11.4. Klient annab Home3le nõusoleku salvestada ja säilitada Kliendi kõnesid Home3 klienditeenindusega (nimetatud salvestised on konfidentsiaalsed).

11.5. Kliendil on õigus otsustada Home3le ja tema koostööpartneritele Lepingu kehtivuse ajal Kliendi isikuandmete teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil töötlemiseks (sh andmete kasutamine Kliendi aadressil Lepingut ja Pakette puudutava informatsiooni edastamiseks) nõusoleku andmise või keeldumise üle, väljendades oma tahet isikuandmete töötlemise kohta Lepingu esilehel asuvas lahtris. Nõusoleku andmisega nõustub Klient isikuandmete edastamisega teenuste osutamisega seotud kolmandatele isikutele.

11.6. Isikuandmete vastutav töötleja on Home3. Informatsioon volitatud töötlejate, nende kontaktandmete, isikuandmete koosseisu ja töötlemise eesmärgi kohta on kättesaadavad Home3 klienditeeninduses.

11.7. Home3 töötleb Kliendi isikuandmeid vastavalt Privaatsuspõhimõtetele, mis kirjeldab Home Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja on kättesaadav Home3 kodulehel www.home3.ee.

11.8. Home3 `l on õigus anda oma Lepingust tulenevate õiguste ja/või kohustuste täitmine edasi kolmandatele isikutele ilma Kliendi sellekohase nõusolekuta. Kliendil ei ole õigust anda oma Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste täitmist üle kolmandatele isikutele.

Kirjaveast teavitamiseks vali tekst ning vajuta CTRL+Enter

Related Articles

Iseteenindus
Minu Home3

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: